Rakvere Metsaühistu (edaspidi RMÜ) FSC tarneahela kontrollprotseduur rakendub juhul, kui FSC sertifitseeritud metsaomanik müüb raieõigust Rakvere Metsaühistule või grupisertifitseeritud metsaomanik müüb puitu RMÜ-le.

RMÜ on metsaomanike ühistu. Seni pole RMÜ veel metsaomanik. FSC grupisertifikaadiga liitumine toimub vastava lepinguga grupijuhi ja liikme vahel. Lepingus on kirjas liikme kohustus järgida kõiki Eestis kehtivaid õigusakte, FSC kehtiva standardi põhimõtteid ja nõudeid. Samuti on lepingus grupijuhi kohustus nõustada liikmeid metsamajanduslikes ja FSC sertifikaadi nõuetega seotud küsimustes. Erimeelsused juhi ja liikme vahel lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste käigus.

Reeglina raieõiguse lepingu ja metsateatise materjalid valmistab ette RMÜ juhatuse liige. Väga harva teeb seda metsaomanik ise. Puidu müük toimub puidu vastuvõtja juures s.o. lõpplaos. Metsa raie ja puidu turustamisega seotud tegevustega tegelevad RMÜ töötajad alljärgnevalt:

1.     Juhatuse liikmed võtavad vastu saabuva raiesoovija ja selgitavad välja raieulatuse ja valmistavad ette raiet lubava metsateatise ning lõpuks ka raieõiguse lepingu. Raieplaanidega koos tehakse ka metsauuendusplaan, mis on tavaliselt raieõiguse lepingu osaks. Iga leping on ainult ühe metsaomanikuga seotud ja FSC märgistamine ning arvestus võimalik.

2.     Raielankide ette valmistamine looduses, suhtlemine teenusosutajaga töö ulatuse ja tingimuste üle, raietööde tegelik toimumine ja puidu vedu korraldab RMÜ metsnik. Iga metsaomanikuga on seotud üks komplekt dokumente – metsateatis, raieõiguse leping, tehnoloogiline kaart, veosehed ja puidu üle andmise ja vastuvõtu akt(id), millede vormistamine käib metsniku osalusel. Laoplatsil tuleb kindlasti eraldada sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud materjal. Juhul, kui ühte autokoormasse satub puit erinevatelt lankidelt ja seega erineva päritoluga, siis erinevates pakkides on ühe päritoluga puit vastavate veoselehtedega.

3.     Juhul, kui sertifitseeritud metsaomanik soovib RMÜ-le müüa puitu oma laoplatsilt, siis on tegevused järgmised: 1) metsaomanik edastab metsateatise RMÜ-le enne raie algust; 2) peale grupi liikme kontaktivõttu grupijuhiga tutvub grupijuht teostatud raietega; 3) RMÜ metsnik kontrollib puidu koguse ja kvaliteedi laoplatsil; 4) RMÜ metsnik vormistab veotellimused; 5) Puidu vormistab puidu üle andmise aktiga RMÜ arvestaja/raamatupidaja. FSC märgistus toimub alates p. 2.

4.     Puidu üle andmise ja vastu võtmise akt(id) ning puidu müügiaktid valmistab ette RMÜ arvestaja/raamatupidaja. Nimetatud dokumendid allkirjastab RMÜ juhatuse liige. FSC sertifitseeritud ja sertifitseerimata puit on eraldi aktides.

5.     Grupijuht või metsameister külastab valikuliselt grupi liikme metsa. Seire kohta tuleb vormistada mittevastavuse korral parandusnõude. Igasuguste kaebuste ilmnemisel pöörduda grupijuhi poole.

6.     FSC kaubamärgi kasutamisel lähtub RMÜ FSC kaubamärgi kasutamise nõuetest FSC-STD-50-001. RMÜ ei kasuta FSC märgist sertifikaadiga kaetud toodetel.

7.     FSC 100% NC-FM/COC-009194 märgistamine toimub puiduga kaasnevatel dokumentidel. Dokumendid säilitatakse vähemalt 5 aastat.

8.     Märkuste saamisel, mis tehtud nii sertifikaadi haldaja kui audiitori poolt, tegutseb metsamajandaja viivitamatult või võtab kasutusele meetmed märkustega arvestamiseks Puuduste esinemisel on metsamajandaja kohustus puudused kõrvalda koheselt ning esitada sertifikaadi haldajale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul, meetmete kirjeldus puuduste kõrvaldamise viisist ning kirjeldus edasiste puuduste tekkimise vältimiseks. Juhul kui puudused ei ole etteantud tähtajaks kõrvaldatud või puuduste kõrvaldamiseks ei ole palutud lisaaega, on sertifikaadi haldajal õigus metsamajandajal grupi liikmelisus peatada või tühistada.

9.     Uute grupi liikmetega viiakse läbi koolitus, mille käigus tutvustatakse liikmele põhjalikult FSC metsamajandamise standardit, et liige oleks teadlik FSC kehtiva metsamajandamise standardi põhimõtetest, printsiipidest ja kriteeriumitest. FSC grupisertifikaadiga liitumiseks võtab huvitatud metsaomanik ühendust Rakvere Metsaühistu grupisertifikaadi eest vastutava isikuga. Grupisertifikaadi haldaja hindab uue liikme ja tema majandamisüksuste vastavust FSC metsamajandamise standardile. Puuduste mitteesinemisel toimub FSC grupisertifikaadiga liitumine vastava lepinguga sertifikaadi haldaja ja liikme vahel. Lepingus on kirjas liikme kohustus järgida kõiki Eestis kehtivaid õigusakte, FSC kehtiva metsamajandamise standardi põhimõtteid ja nõudeid ning FSC grupisertifikaadiga kaasnevaid nõudeid.

10. Grupi liikmelisuse peatamine või tühistamine.

Sertifikaadi haldajal on õigus grupi liikmelisus peatada või tühistada juhul kui:

Metsamajandaja avaldab selleks soovi või metsamajandaja ei ole mittevastavuse esinemisel etteantud tähtajaks kõrvaldanud puudusi. Juhul kui liige ei kooskõlasta grupijuhiga raietöid või grupijuhil ei ole võimalust liikme tegevust kontrollida võib grupijuht liikme grupist välja arvata.


 

Edaspidi puuliigid:

Pinus sylvestris-Mänd

Picea abies- Kuusk

Betula pendula, Betula pubescens- Kask

Alnus inkana, Alnus glutinosa- Lepp

Populus tremula- Haab

Salix- Remmelgas

 

Rakvere Metsaühistu grupi haldamise võimekus on:

100 liiget ja 5000ha. Grupi haldamise eest on vastutav juhatuse esimees. Grupi haldamisega tegelevad juhatuse liikmed ja Rakvere Metsaühistu töötajad.